Zakoni

PRAVILNICI

 

 

STRUČNI AKTI

 

 

Školski odbor

Članovi šk. odbora:

 • SNJEŽANA ZADRAVEC- imenovana iz reda učitelja i stručnih suradnika
 • ANDREA  EBERLING BRKLJAČIĆ- imenovana iz reda učitelja i stručnih suradnika
 • SANJA MARTINKO-imenovana iz reda radničkog vijeća
 • DARIA ŽUNIĆ – imenovana iz Vijeća roditelja
 • MELITA VUK -imenovana od strane Osnivača
 • MAJA VUKMANIĆ RAJTER- imenovana od strane Osnivača
 • MARCELLO MILOVAC- imenovan od strane Osnivača

Predsjednica Školskog odbora: SNJEŽANA ZADRAVEC

 

 

 

Dokumenti:

FISKALNA ODGOVORNOST

Pravo na pristup informacijama

OSNOVNA ŠKOLA TITUŠA BREZOVAČKOG
Špansko 1, 10090 Zagreb

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili s njima raspolaže Osnovna škola Tituša Brezovačkog.

Osnovna škola Tituša Brezovačkog pristup informacijama omogućava:

 1. Objavljivanjem putem web stranice Osnovne škole Tituša Brezovačkog
 2. Neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev,
 3. Omogućavanjem uvida u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
 4. Dostavljanjem ovlašteniku, koji je podnio zahtjev, pisanu informaciju odnosno preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Osnovnoj školi Tituša Brezovačkog

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

 1. Putem pošte ili osobno na adresu: Osnovna škola Tituša Brezovačkog, Špansko 1, 10090 Zagreb
 2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje.
 3. Putem elektronske pošte e-mail:ured@os-tbrezovackog-zg.skole.hr
 4. Putem telefona ili na broj 01/ 3897 -080, o čemu službenik za informiranje sastavlja službenu  zabilješku

Osnovna škola Tituša Brezovačkog može uskratiti pravo na pristup informaciji sukladno čl. 15.  Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013,82/2015.).

Osnovna škola Tituša Brezovačkog ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Službenik za informiranje : Iva Burigo, tajnica Škole  e- mail:  iva.burigo@skole.hr

Hrvoje Fabrični, tajnik  ( od 8.11.2021.)  e- mail:  hrvoje.fabricni@skole.hr 

Dokumenti:

       Javni poziv